Övriga vetenskapliga arbeten

Haglund Andrén, L. (2005). Med musikterapi mot nya mål. Effekt av Funktionsinriktad Musikterapi, FMT hos barn med Developmental Coordination Disorder, DCD och liknande svårigheter. En explorativ fallstudie i single case form. Uppsala: Landstinget i Uppsala Län. Habilitering och hjälpmedelsrapportserie nr 33, ISSN:1650-7371.

Haglund Andrén, L., Elfvik Strömberg, M. (1995). Effekt av Funktionsinriktad Musikterapi hos barn med motoriskt- perceptuella svårigheter med avseende på ögonmotorik. Tre experimentella Single Case studier. Uppsala: Institutionen för sjukgymnastik. Vårdhögskolan i Uppsala.

Kleirud, B., Arlock, K. 2007. FMT-metoden slår ett slag för utveckling. Funktionsinriktad musikterapi för utveckling. FoU-enheten Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, Bulletin Nr 5/2007, ISBN 978-91-7261-098-9. (Sökbart på Libris.kb.se)

Ray, J. (1998). Att använda musik som medel för att nå utommusikaliska mål. Funktionsinriktad musikterapi (FMT) vid schizofreni och schizofreniliknande symptom. Stockholm: Centrum för musikpedagogisk forskning, MPC. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Svanström, E. (2016). Erfarenheter av hälsa efter FMT-behandling. En intervjustudie. Eskilstuna: Akademin för hälsa, vård och välfärd. Mälardalens högskola.

tillbaka till början tillbaka till början

 

Litteratur

Litteraturtips

Doktorsavhandlingar
och licentiatuppsatser

Vetenskapliga artiklar
och forskningsbidrag

Vetenskapliga rapporter

Övriga vetenskapliga arbeten

Examensarbeten