Examensarbeten

Nedan följer ett urval av de examensarbeten som gjorts vid de fyra olika utbildningsinstanserna Musikterapiinstitutet Uppsala, Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet och Konservatoriet Jakobstad. Dessa finns i pdf-format för nedladdning.

Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet, finns alla FMT-arbeten som skrivits på Musikhögskolan Ingesund från år 2008 och framåt (sök på musikterapi eller fmt).

FMT-arbeten som skrivits på Musikhögskolan Ingesund till och med år 2007 finns i http://biblos.kau.se/screens/opacmenu_s5_swe.html (sök på fmt).


FMT ur ett sociokulturellt perspektiv: En utvecklande aktivitet
Andreas Bergh, 2010, Musikhögskolan Ingesund


Kan FMT-metoden hjälpa fler elever att nå målen i svenska, engelska och matematik?
Bilaga 1
Bilaga 2
Annika Larsson, 2004 Musikterapi-institutet, Uppsala


FMT-metoden i skolan
En jämförelse av FMT-analyser och lärares skattningar av "skolproblem", samt ett förslag till arbetsupplägg för FMT i skolan
Ulrika Marklund, 2004, Musikterapi -institutet, Uppsala


FMT-metoden som hjälpmedel i skolan
Karsten Steiner, 2003, Musikterapi-institutet, Uppsala
(Fallbeskrivningar: Skolsvårigheter respektive Asperger syndrom)


FMT-metoden – en metod för alla åldrar
Analys och behandling vid Dyslexi / Läs- och skrivsvårigheter
Ulla Östlund, 2003, Musikterapi-institutet, Uppsala


FMT-metoden som analysinstrument och stöd vid skolsvårigheter
Monica Eriksson, 1999, Musikterapi-institutet, Uppsala
(Fallbeskrivningar: 6-års-observationer m m)


Observera och agera
En FMT-observation av 4-åringar
Karin Nylander, 2003, Ingesunds musikhögskola, Arvika


Funktionsinriktad musikterapi som behandlingsmetod vid kris i form av sorg
Susanne Sjögren, 2004, Musikterapi-institutet, Uppsala


FMT-metoden – ett slag för din vardag
Vid utmattningsdepression och läs- och skrivsvårigheter
Annika Rabe, 2003, Ingesunds musikhögskola


FMT-metoden – i takt med tiden
- behandling av Schizofreni och DAMP
Karina Larsson, 2003, Musikterapi-institutet, Uppsala


FMT-metoden i särskolan
Hans Edgren, 2004, Musikterapi-institutet, Uppsala
(Fallbeskrivningar: CP respektive Utvecklingsförsening)


FMT-metoden – vägen till den utvecklingsprocess som leder till ett bättre fungerande
David Södergren, 2004, Musikterapi-institutet, Uppsala
(Fallbeskrivningar: Åldrandet respektive Down syndrom)


FMT-metoden – nyckel till utveckling
Jenny Engå, 2003 Musikterapi-institutet, Uppsala
(Fallbeskrvningar: Demens)


FMT-metoden i problemanalys och behandling
Gunnar Smideman, 1999 Musikterapi-institutet, Uppsala

Uppsatsen ger en beskrivning av begreppet musikterapi, ger en bild av musikterapins historia och beskriver Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, ur teoretisk och metodologisk synvinkel samt redogör för FMT-metodens metodik samt beskriver praktiskt behandlingsarbete med två mycket olika adepter.

Syftet med uppsatsen har varit att, genom ett tydliggörande av teoribakgrunden och med konkreta beskrivningar av behandlingsarbetet, söka visa hur och varför musikterapi med FMT-inriktning kan ge såväl motorisk och perceptuell som kognitiv och emotionell funktionspåverkan.

Syftet har också varit att visa hur ett musikterapeutiskt tänkande, utifrån FMT-metoden, kan användas i problemanalys och behandling för att nå fram till mycket varierande varaktiga resultat utifrån vitt skilda problemställningar.

Ej för nedladdning, kan beställas av Gunnar Smideman
Tel: 0248-310 50
gunnar.smideman@gmail.com

tillbaka till början tillbaka till början

 

Litteratur

Litteraturtips

Doktorsavhandlingar
och licentiatuppsatser

Vetenskapliga artiklar
och forskningsbidrag

Vetenskapliga rapporter

Övriga vetenskapliga arbeten

Examensarbeten