Musik som terapeutiskt verktyg

Musik har i alla kända kulturer använts i rituella, ceremoniella och konstnärliga sammanhang, som förströelse och underhållning, i propagandistiska syften och inte minst i läkande och helande syfte.

Medvetenheten och kunskapen om att musik påverkar oss människor på en rad olika sätt, och att musik kan ha en helande verkan, har funnits så långt tillbaka som det finns skrivna källor.

Teorierna om hur och varför musik påverkar oss så starkt har skiftat från tid till tid, men har utgjort intresse för alla tidsepoker och kulturer. Musik har därför också på olika sätt, genom historien, använts som en läkande kraft för att bota eller påverka olika sjukdomstillstånd.

I dag förekommer musikterapibegreppet i en rad olika sammanhang. Begreppet musikterapi används inom så skilda områden som allmän musikverksamhet inom vård och omsorg, specialpedagogik, psykodynamiska inriktningar, olika typer av specialiserade musiklyssningsmetoder samt inom FMT-metoden.

Numera är det vedertaget att göra en åtskillnad mellan olika former av å ena sidan musikutövande där musiken och musicerandet i sig utgör det huvudsakliga målet, och å andra sidan musikterapi där musiken används som medel för att uppnå utveckling av olika funktioner.