Litteraturtips

Böcker

titel
Hjelm, L. (2005). Med musik som medel – FMT-metoden, som den blev till...
Falun: Scandbook AB. FMT-metoden Umeå AB, Hjelm, Å. Aasahjelm@home.se. ISBN 91-631-5843-4

"FMT-metoden är en accepterad behandlingsmetod som har bevisats fungera som en bra behandling för såväl CP-skador, spädbarnsautism och skilda skolproblem, som fibromyalgi och utmattningsdepression mm.

Grunden till den funktionsinriktade musikterapin lades då musikpedagogen och sedermera musikterapeuten Lasse Hjelm, på uppdrag av Kommunala musikskolan i Uppsala genomförde ett projekt på Folke Bernadottehemmet, rörande musik för och med rörelsehindrade. Projektet startade som ett försök och rörde huvudsakligen barn och ungdomar med CP-skador. Det här är boken om hur det hela började, och vad som hände sedan."

Kan beställas från Aasahjelm@home.se
 

titel
Aasgaard, T. (2006). Musikk og helse.
J.W. Cappelens Forlag as, Oslo, ISBN-13:978-82-02-24717-1

Musik och hälsa visar dig hur musik och musikaktiviteter kan användas i olika hälsosammanhang. I en tvärfacklig ansats presenterar olika författare teori, praktiska projekt och forskningsarbeten där musik använts för att främja hälsa i olika sammanhang inom en rad ämnesområden. Boken vänder sig till studenter och praktiker inom ämnen som musik, musikterapi, medicin, pedagogik och specialpedagogik. Men den kan också användas av alla som genom arbete, studier eller forskning önskar få praktisk kunskap eller teoretisk insikt i hur musikaktiviteter kan användas för att utveckla, vidmakthålla och lägga hälsoaspekter på människors liv.

Norsk text. Kan beställas från bokkilden.no.
 

titel
Aldridge, D. (2005). Music Therapy and Neurological Rehabilitation.
Jessica Kingsley Publisher, London, ISBN 1843103028

Den centrala tesen i den här innovativa samlingen är att identitet kan fås i dialog med andra. Flera författare visar att där neuro-degenerativa sjukdomar begränsar rörelser, kommunikation och tankeprocesser är musikterapi effektiv vid rehabilitering. Den används också i rehabilitering vid bl.a. demens, traumatisk hjärnskada och MS.

Engelsk text. Kan beställas från bokus.com.
 

Bild saknas
Askerås-Nordgren, L. (1989). Att få och att leva med en skallskada.

Beställ: Kansliet 08-447 45 30, hjkraft@bahnhof.se.
 

titel
Damasio, A. R. (1999). Descartes misstag.
Natur och Kultur, ISBN 91-27-07195-2

En beskrivning av hur tankarnas och känslornas neurobiologiska processer rimligen ser ut. Damasio visar den moderna forskningens bevis av att förnuft och omdöme hänger samman med emotionell förmåga och att känslor är en viktig källa till rationellt tänkande och har avgörande betydelse för vår förmåga att fatta beslut och handla adekvat i sociala situationer.

Kan beställas från bokus.com.
 

titel

 
Englund, B. (2004). Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier.
Lund: Vårdlitteratur. Studentlitteratur.
titel
Eriksson, H. (2001). Neuropsykologi. Normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador.
Liber AB, ISBN 91-470-4852-2

Många olika slags hjärnskador diskuteras och de beteendestörningar de medför beskrivs och förklaras ingående. Sjukdomsbilderna åskådliggörs med belysande fallbeskrivningar. Vänder sig främst till sjukvårdspersonal som arbetar med vuxna hjärnskadade.

Kan beställas från bokus.com.
 

titel
Nolte, J. (1999). The Human Brain – An Introduktion to Its Functional Anatomy.
Mosby Inc, USA, ISBN 0-8151-8911-7

En rik och övergripande introduktion i neurovetenskapen, som beskriver strukturen och funktionerna i hjärnan och nervsystemet. Rikt och allsidigt illustrerad med såväl teckningar som fotografier och datoranimeringar.

Engelsk text. Kan beställas från bokus.com.
 

titel
Sacks, O. (1998). Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt.
Brombergs Bokförlag AB, ISBN 91-760-8760-3

Neurologen Oliver Sacks ger genom ett antal fallbeskrivningar ur sin omfattande praktik, inlevelsefulla beskrivningar av olika funktionsrubbningar till följd av störningar i hjärnan. Han beskriver varseblivningsproblem, minnesförlust, minnesexplosioner, ticks mm. Fallen är beskrivna i litterär form, vilket gör boken lättillgänglig.

Slutsåld hos bokus.com.
 

titel
Sandell, A., Hammarlund, I., Kuuse, A-K., Johnels, L. (2017). Möten Musik Mångfald.
Tryckeri: Kompendiet, Göteborg 2017, ISBN 978-91-639-5590-7

I antologin finner du berättelser från olika verksamheter och kontexter – i teori och praktik.

Antologin består av sju delar som är tematiskt indelade. I den första delen Musikterapi, vad är det? ges en introduktion till vad musikterapi är och hur den växte fram i Sverige. Därefter följer de sex delarna: Musikterapi i hälso- och sjukvård, Musikterapi i psykiatri och socialtjänst, Musikterapi vid funktionsnedsättning, Musik som resurs i grundskola samt Forskning i musikterapi.

Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi och med mångårig erfarenhet av undervisning och forskning i musikterapi inleder antologin med ett förord.

Kan beställas från FMS, www.musikterapi.se.
 

titel
Schneck, D.J., Berger, D.S. (2006). The Music Effect – Music Physiology and Clinical Applications.
Jessica Kingsley Publisher, ISBN 1843107716

Boken förklarar vad musik är, hur det kan användas och ha effekt på kroppen fysiologiskt och psykologiskt. Rytm, melodi, klangfärg, harmoni, dynamik och form ger effekter på kroppen. Det har undersökts i detalj för att hjälpa praktiker att skapa effektiva förändringar som kan bli komplement till andra behandlingsmetoder. Fallstudier från bl.a. autismspektrum, Downs syndrom, schizofreni och sensoriska svårigheter återfinns i boken.

Engelsk text. Kan beställas från bokus.com.
 

titel
Sjödén, S. (1998). Som en bro – att möta och förstå traumatisk hjärnskada.
Författarhuset, ISBN 91-973-3880-X

Beskriver förloppet från en traumatisk skada, den svåra tiden därefter och avlsutas med en genomgång av rehabiliteringsarbetet ur olika infallsvinklar. Boken är framtagen i nära samarbete med PONS-projektet Uppsala–Västerås. Vänder sig till anhöriga och personal som möter skadade och anhöriga.

Kan beställas från bokus.com
 

titel
Smideman, G. (2013). En bok om utveckling.
Recito Förlag, ISBN 978-91-7517-412-9

Vad innebär Utveckling, och vad innebär det att utvecklas? Vad är det som styr fostrets och barnets utveckling och utvecklingen vidare som vuxen? Vad kan utgöra hinder och vad betyder det att inte fortsätta att utvecklas?

Detta är ämnen som undersöks i denna bok om människan, där fokus flyttats från begrepp som välbefinnande, hälsa eller livskvalitet, som annars brukar stå i centrum och istället riktas in på «UTVECKLING» som något mer centralt för det mänskliga varandet.

Perspektiv tas från biologi, neurologi, psykologi och filosofi. Strävandet är att belysa livsfrågan från flera olika håll och att förena dessa perspektiv i en bredare och mer mångsidig bild av vad det är att vara människa.

Det är också en bok om tystnad och musik; som verktyg för att befrämja utvecklingsprocesser.

Kan beställas i bokhandeln och från litenupplaga.se.
 

Bild saknas
Tropp Erblad, I. (1982). Katt börjar på S.
LT:s förlag, ISBN 91-36-01892-9

En egen berättelse om hur det är att vakna upp berövad på sitt språk efter ett brustet aneurysm. Författaren beskriver med egna ord kampen för att återerövra språket och återigen kunna göra sig förstådd. En mycket stark och gripande skildring skriven med ett mycket enkelt språk som alla kan ta till sig.

Slutsåld hos bokus.com.
 

titel
Widén, L. (1996). En bok om hjärnan.
Tiden/Rabén Prisma, ISBN 91-518-3002-7

32 svenska forskare skriver om hjärnan, dess sjukdomar och forskningen på området. Artiklarna tar upp bl.a. hjärnans funktion, medvetandet, minnet, sömnen, traumatiska hjärnskador, epilepsi, stroke mm. Vänder sig till sjuka, anhöriga, sjukvårdsutbildare och en stor allmänhet.

Kan beställas från bokus.com.
 

Skrifter

Bild saknas
Berrio Gillberg, V., Herling-Svensson, N. (2011). Musikintervention i omvårdnad av patienter med stroke. Musik öppnar dörrar.
Göteborg: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa. Sahlgrenska akademin.

 
Bild saknas
Johansson, H-O., (2012). Bortom inkludering. Meningsfulla relationer, tydliga roller och engagerande aktiviteter ger möjligheten att skapa en skola för alla.
Göteborg: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Göteborgs Universitet.

 
titel
KReSS, Sunnaas sykehus. Ervervet hjerneskade: "Hva er ervervet jerneskade?", "Veien viderehjelp og selvhjelp", "Pappa har fått en hjerneskade" och "Barn med ervervet hjerneskade".
ISBN 82-91841-07-1, 82-91841-05-5, 82-91841-06-3

Informativa skrifter, som på ett enkelt och lättbegripligt sätt tar upp de flesta av de frågor man ställs inför när man själv eller en anhörig drabbats av förvärvad hjärnskada.

På norska. Beställ på: KReSS, Sunnaas sykehus, kress@online.no.
 

tillbaka till början till top

 

Litteratur

Litteraturtips

Doktorsavhandlingar
och licentiatuppsatser

Vetenskapliga artiklar
och forskningsbidrag

Vetenskapliga rapporter

Övriga vetenskapliga arbeten

Examensarbeten