Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser


titel Det måste få ta tid - En studie av musikterapeuters verksamhet i skolan;
Anita Granberg
Akademisk doktorsavhandling; Centrum för musikpedagogisk forskning, MPC
Kungliga musikhögskolan, Stockholm, 2004.
ISBN 91-88842-30-4, ISSN 1403-400X.

Musikterapeuters verksamhet i Sverige omfattar ett brett fält, där skolan upptar en ökande andel. Med olika metoder och tekniker används musik för att stödja och hjälpa eleverna i skolan.

I Anita Granbergs avhandling redovisas en kartläggning av musikterapiverksamheter i Sverige. Vidare beskrivs och analyseras ett antal musikterapisessioner med grupper och individuellt, i grund- och särskola. Anita Granberg har också intervjuat några företrädare för olika svenska utbildningsinriktningar om vad som kännetecknar och motiverar den musikterapeutiska verksamheten och hur uttagningen av elever till musikterapi går till samt hur samverkan med övrig skolverksamhet sker. En förutsättning är en välfungerande samsyn och ett nära samarbete vid planering och genomförande av arbetet, där olika tidsfaktorer är betydelsefulla.

Det måste få ta tid är en av Anita Granbergs slutsatser och avhandlingen ger en bild av hur musikterapi kan bidra med hjälp och stöd till elever liksom till utveckling av skolans och undervisningens bemötande av olika behov i "en skola för alla".

Kan beställas från Kungl. Musikhögskolan.
 

titel Tre svenska utbildningar i musikterpi;
Anita Granberg
Licentiatuppsats;
Centrum för musikpedagogisk forskning, MPC
Kungliga Musikhögskolan/Stockholms Universitet, 2000

Syftet med denna forskning är att beskriva och försöka begripliggöra typiska karakteristika hos musikterapin i Sverige idag. Vilka former av utbildningar och kurser erbjuds? Hur definieras "Musikterapi" liksom andra centrala begrepp som "Människosyn", "Hälsa och Sjukdom", "Terapi" och "Musik". Hur ser synen på arbetsfält och arbetsformer ut?

Resultaten av undersökningen visar på tre separata riktningar som skiljer sig åt i definitionen av några centrala begrepp liksom i synen på arbetsfält och arbetsformer. Tre skilda inriktningar är belysta: den första med betoning på specialpedagogik, den andra med psykodynamisk inriktning och den tredje med inriktning mot funktionsutveckling.

Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser. Paulander, A. (2011).
Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

tillbaka till början tillbaka till början

 

Litteratur

Litteraturtips

Doktorsavhandlingar
och licentiatuppsatser

Vetenskapliga artiklar
och forskningsbidrag

Vetenskapliga rapporter

Övriga vetenskapliga arbeten

Examensarbeten